www.engineerthailand.com เวบไซต์สำหรับวิศวกรไทย และนักศึกษาวิศวกรรม รวบรวมความรู้ พัฒนาวิศวกรไทยสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                                          
 
 สถิติวันนี้ 451 คน
 สถิติเมื่อวาน 941 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
16614 คน
406601 คน
1836353 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03

เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เป็นเครื่องวัดที่ใช้ในการหาระดับความดังของเสียง แสดงผลแบบตัวเลข ให้การอ่านค่าได้หลายแบบตามความต้องการ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เครื่องมือวิทยาศาสตร์:เครื่องมือวัด:เครื่องมือวัดเสียง sound meter

" คิดจะหาเครื่องวัดเสียงคิดถึง บริษัท เอ็นที อินโนเวชั่น จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดเสียง ราคาพิเศษสุด"


มุมความรู้เรื่องเครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง Sound  Meter

เรื่องมาตราฐานเครื่องวัดเสียง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดเสียงมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะเสียงที่ต้องการประเมิน ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องวัดเสียงมี 4 ส่วน ดังนี้

1. ไมโครโฟนชนิดทุกทิศทาง (Omnidirectional Microphone)

2. ชุดขยายสัญญาณ (Preamplifier และ Amplifier)

3. ข่ายถ่วงน้ำหนัก (Weighting Networks)

4. มาตรวัด (Meter)

การทำงานของเครื่องวัดเสียง คือ คลื่นเสียงกระทบกับแผ่นไดอะแฟรมของไมโครโฟน ซึ่งแผ่นไดอะเฟรมจะสั่นตามความดันที่มากระทบไมโครโฟน จะทำการเปลี่ยนความดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่ชุดวงจรขยาย สัญญาณ(Preamplifier) ขยายสัญญาณและส่งผ่านต่อเข้าไปยังข่ายถ่วงน้ำหนัก (Weighting Networks) (ข่าย A,B,C,F หรือ Z) สัญญาณนี้จะส่งไปปรับขยายสัญญาณอีกครั้งและส่งเข้าสู่มาตรวัด (Meter) เพื่อประมวลผลและอ่านค่าเป็นเดซิเบล

เนื่องจาก เครื่องวัดเสียงมีการผลิตออกมาหลากหลายประเภท ตามวัตถุประสงค์ และความแม่นยำในการใช้ จึงมีการกำหนดมาตรฐานของเครื่องวัดเสียงของประเทศต่างๆ องค์กรที่สำคัญคือ IEC (International Electrotechnical Commission) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ อิเลกทรอนิกส์ต่างๆ สำหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดเสียง มีดังนี้

1. มาตรฐาน IEC 651 :1979   Sound Level Meters


ชนิด 0  ใช้งานสำหรับ Laboratory References standard
ชนิด 1   ใช้วัดเสียงในห้องทดลองและวัดในภาคสนาม
ชนิด 2  วัดเสียงในภาคสนาม
ชนิด 3  วัดเสียงเพื่อการสำรวจเบื้องต้น
หมายเหตุ : ใช้วัดเสียงที่ดังสม่ำเสมอ

2. มาตรฐาน IEC 804 : 1985   Integration – Averaging Sound Level Meters


ชนิด 0  ใช้งานสำหรับ Laboratory References standard
ชนิด 1   ใช้วัดเสียงในห้องทดลองและวัดในภาคสนาม
ชนิด 2  วัดเสียงในภาคสนาม
ชนิด 3  วัดเสียงเพื่อการสำรวจเบื้องต้น
หมายเหตุ : ใช้วัดค่า Leq ของเสียงที่ดังสม่ำเสมอและเสียงที่ดังไม่สม่ำเสมอ

ทั้งนี้เรื่องของมาตรฐานเครื่องวัดเสียง สถาบันต่างๆได้มีการกำหนดมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานของ IEC ดังนี้

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา( ANSI ) ได้กำหนดมาตรฐาน ANSI S.14-1983 ใกล้เคียงกับ IEC 651 : 1979

สถาบันมาตรฐานสหราชอาณาจักร( BSI ) ได้กำหนดมาตรฐาน BS EN 60651 ใกล้เคียงกับ IEC 651 : 1979 และ BS EN 60840 ใกล้เคียงกับ IEC 804 : 1985

ที่มา : คู่มือการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ


 วัดเสียง

วัดเสียง(NC – Noise Criterion)

nc 30

nc 30

เสียงดังที่เกิดขึ้นในระบบปรับอากาศและระบายอากาศนั้น เกิดจากทั้งแอร์เสียงดัง และเสียงดังจากพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ ต่างสร้างความรำคาญไม่น้อยกับผู้อยู่อาศัย หรือที่ทำงานก่อนที่จะรู้ถึงวิธีวัดเสียง และการแก้ไขหรือลดเสียงที่เกิดขึ้น เราต้องรู้ถึงที่มาของเสียงเสียก่อน
ประเภทของเสียง
1. เสียงดังแบบต่อเนื่อง (Continuous Noise) เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำแนกออกเป็น2 ลักษณะ คือ เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady-state Noise) และเสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Nonsteady State Noise)
1.1 เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady-state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 เดซิเบล เช่น เสียงจาก เครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เสียงพัดลม เป็นต้น
1.2 เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non-steady State Noise) มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10เดซิเบล เช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น
2. เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent Noise) เป็น เสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง มีความดังหรือเบากว่า เป็นระยะๆ สลับไปมา เช่น เสียงเครื่องปั๊ม/อัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา เป็นต้น
3. เสียงกระทบหรือกระแทก (Impact or Impulse Noise) เป็นเสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดซิเบล เช่น เสียงการตอก เสาเข็ม การปั๊มชิ้นงาน การทุบเคาะอย่างแรง เป็นต้น  จาก http://www.npc-se.co.th

เสียงรบกวนที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน จนก่อให้เกิด”มลพิษทางเสียง”จนทำให้มีกฏหมายออกมาเพื่อควบคุม และกำจัดการก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนปี 2543ได้มีกฏหมายในการตรวจสอบเสียงรบกวน จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวนระดับเสียงขณะมีการรบกวน ต่อมาได้มีการปรับวิธีตรวจวัดและประเมินผล โดยประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550ใจความสำคัญของประกาศฉบับนี้ก็คือ”ให้กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไว้ที่ 10 เดซิเบล เอ หากระดับการรบกวนที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่าระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรกให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน”
อ่านทั้งหมดที่นี่  http://www.aqnis.pcd.go.th/noise/noise/regulation_th/annoyance_noise.html

ค่าระดับเสียงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ(NC – Noise Criterion)
ห้องที่ต้องการความเงียบมาก ต้องไม่มีเสียงรบกวน เช่น ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์   NC 15-20
ห้องที่ต้องการความเงียบ เหมาะสำหรับการอนนเช่น บ้าน โรงแรม  NC 25-35
ห้องที่มีผู้คนอาศัยใช้ประโยชน์หลายคน เช่น ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องสมุด NC 30-40

More info :

http://law.longdo.com/law/587/sub42090#_ftn1
http://www.aqnis.pcd.go.th/noise/noise/regulation_th/annoyance_noise.html
http://www.engineeringtoolbox.com/nc-noise-criterion-d_725.html


ประเภทของเครื่องวัดเสียง

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดเสียงมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะเสียงที่ต้องการประเมิน ดังนี้

1. เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter)
sound level meter
เป็นเครื่องมือในการวัดระดับเสียง สามารถวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่ 40 – 140 เดซิเบล โดยทั่วไปผู้ผลิตจะผลิตเครื่องวัดเสียงที่สามารถวัดระดับเสียงได้ 3 ข่ายถ่วงน้ำหนัก  (Weighting Networks) คือ A ,B และ C ข่ายที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ ข่าย A เพราะเป็นข่ายตอบสนองต่อเสียงคล้ายคลึงกับหูคนมากที่สุด  หน่วยวัดของเสียงที่วัดด้วยข่าย A คือ เดซิเบลเอ (dBA)

เครื่องวัดระดับเสียงที่ใช้ในการประเมินระดับเสียงในสถานประกอบกิจการตามกฏหมายอย่างน้อยต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 651  Type 2 (International electrotechnical Commission 651 type 2) หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S 1.4 , BS EN 60651 , AS/NZS 1259.1 เป็นต้น หรือ ดีกว่า เช่น IEC 804 , IEC 61672 , BS EN 60804 , AS/NZS 1259.2 เป็นต้น

2. เครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทก ( Impulse or Impact Noise Meter)
เสียงกระทบหรือกระแทกเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ แล้วหายไปเหมือนกับเสียงปืน เช่น เสียงตอกเสาเข็ม เครื่องวัดระดับเสียงโดยทั่วไป อาจมีความไวไม่เพียงพอในการตอบสนองต่อเสียงกระแทก จึงควรใช้เครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทกโดยเฉพาะ

เครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทก ต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804 หรือ ANSI S 1.43 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)
noise dosimeter
เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอำนวยความสะดวกในการประเมินการสัมผัสเสียงที่ีมีระดับความดังเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยเครื่องวัดชนิดนี้ จะทำการบันทึกระดับเสียง ระยะเวลาที่ได้สัมผัสที่ระดับความดังต่างๆ ตลอดเวลาที่พนักงานได้รับ พร้อมคำนวนปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (ค่า D มีหน่วยเป็นร้อยละ) และหรือค่าเฉลี่ยของระดับความดังตลอดเวลา ที่เครื่องวัดนี้ทำงาน

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม ต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61252 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

4. เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียง (Frequency Analyzer)
Frequency Analyzer
เนื่องจากเครื่องมือวัดระดับเสียงทั่วไป ไม่สามารถบอกความดังเสียงในช่วงความถี่ต่างๆได้ แต่เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียง สามารถวิเคราะห์ความดังเสียงในแต่ละความถี่ได้ แล้วนำผลการตรวจวัดไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมเสียง (Noise Control) เช่น การเลือกใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือการปิดกั้นทางผ่านของเสียง และการเลือกปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูที่เหมาะสมได้ เป็นต้น

เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียงต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61260 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

นอกจากในส่วนของเครื่องมือในการตรวจวัดเสียงแล้ว อุปกรณ์ประกอบการตรวจวัดเสียงก็มีความสำคัญ เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ

อุปกรณ์ประกอบการตรวจวัดเสียง
1. อุปกรณ์ปรับความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง (Noise Calibrator)
noise calibator
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุในคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

อุปกรณ์ปรับความถูกต้องของเครื่องวัดเสียง ต้องมีคุณลักษณะสอดคล้องกบมาตรฐาน IEC 60942 หรือ เทียบเท่า หรือดีกว่า

2. ฟองน้ำกันลม (wind Screen)
wind screen
กระแสลมแรงมีผลทำให้การวัดระดับเสียงเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนั้นขณะตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีลมพัด เช่น ใกล้กับพัดลม ต้องสวมฟองน้ำกันลมที่ไมโครโฟนทุกครั้งและตลอดเวลาการตรวจวัด ฟองน้ำนี้นอกจากจะป้องกันกระแสลมแล้วยังสามารถป้องกันฝุ่น หรือละอองน้ำหรือสารเคมีอื่นไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไมโครโฟรของเครื่องวัดระดับเสียงด้วย

3. ขาตั้ง (Tripod)
sound-level-meter-tripod
มีลักษณะเหมือนขาตั้งกล้องถ่ายรูป สำหรับใช้ในกรณีเครื่องวัดระดับเสียงมีขนาดใหญ่หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจวัดแต่ละจุด

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียงเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มีความบอบบางต่อแรงกระแทก ดังนั้นจะต้องระมัดระวังในการใช้งานไม่ให้ตกหล่น หรือกระแทกกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

การนำไปใช้งานในภาคสนาม ต้องบรรจุเครื่องมือในกระเป๋าบรรจุเครื่องวัดระดับเสียงโดยเฉพาะ หลังจากใช้งานแล้วต้องเช็ดทำความสะอาดและถอดแบตเตอรี่ออกทุกครั้ง ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือมีของเหลวไหลจากแบตเตอรี่ทำให้วงจรไฟฟ้าภายในเครื่องวัดเสียงเสียหาย

นอกจากนี้การเก็บเครื่องวัดเสียงจะต้องไม่เก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง และควรศึกษารายละเอียดของเครื่องวัดระดับเสียงในคู่มือการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ทราบข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น ข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น

Tagged with: เครื่องวัดเสียง


 คู่มือวัดเสียงรบกวน

เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจวัดเสียงรบกวนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านมลพิษทางเสียง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น เอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จะประกอบด้วย

 ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเสียงรบกวน
 การเตรียมการ
 การวางแผน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับเสียง
การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนออกภาคสนาม
 
 การตรวจวัดเสียงรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและการประมวลผล
 การบันทึกข้อมูล
 ภาคผนวก
 ภาคผนวก 1 การประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจ
วัดระดับเสียง
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างการตรวจวัด การคำนวณค่าระดับ
การรบกวน และการประมวลผลเสียงรบกวน
ภาคผนวก 4 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล
ภาคผนวก 5 กฎหมายเกี่ยวกับเสียงรบกวน
 
 
 ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "คู่มือวัดเสียงรบกวน" ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 4.5 MB)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2375-6 โทรสาร 02 298 2002
หรือที่ ห้องสมุด กรมควบคุมมลพิษ


วิธีการวัดเสียง

วิธีการที่นิยมใช้ในการวัดเสียงทางวิทยาศาสตร์ นั้นมีสองแบบ คือ "วิธีการวัดโดยตรง" และ "วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์"

- วิธีการวัดโดยตรง เป็นค่าระดับของเสียง ที่หาจากค่าที่วัดทางกายภาพโดยตรง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ช่วงเวลา ฯลฯ วิธีการวัดในรายละเอียดดูได้จาก มาตรฐานสากลทางเสียง ISO3745

- วิธีการวัดแบบสัมพัทธ์ เป็นการวัดค่าต่างๆ โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัด กับค่าของแหล่งกำเนิดเสียงอ้างอิง ที่มีระดับกำลังของเสียงตามที่กำหนดให้

เครดิต : wikipedia.org

ที่หนึ่งคำสำคัญ Keyword: เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องวัด ดีบี dB Sound Level Meter, Sound Meter, Digital Sound meter


คลิ๊กนี้มีความหมาย

Copyright (c) 2011 by www.engineerthailand.com